Hướng dẫn lấy mẫu Covid-19 trên bề mặt môi trường, thực phẩm

Hướng dẫn lấy dịch tỵ hầu, dịch hầu họng cho xét nghiệm Covid-19