TracePure™ Kít tinh sạch DNA từ gel

Tinh sạch DNA từ gel agarose (TBE hoặc TAE)

Mã sản phẩm: TP0322

  • Nhanh chóng: 30 phút
  • Ổn định: 12 tháng (Nhiệt độ phòng). Cho độ lặp lại cao
  • Thu hồi cao: 70 bp – 10 Kb
  • Vận chuyển: nhiệt độ môi trường
  • ISO 13485