TracePure™ Kít tách chiết DNA tổng số từ máu

Liên hệ

Tinh sạch DNA tổng số từ mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc dịch cơ thể khác

Mã sản phẩm: TP0422

  • Nhanh chóng: < 1 giờ
  • Tinh sạch: A260/280 = 1.8 – 2.2

Ổn định: Cho kết quả ổn định trong 12 tháng (Nhiệt độ phòng. Proteinase K và Carrier RNA: -20°C). Cho độ lặp lại cao