TracePure™ Kít tách chiết DNA tổng số từ máu

Tinh sạch DNA tổng số từ mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc dịch cơ thể khác

Mã sản phẩm: TP0422

  • Nhanh chóng: < 1 giờ
  • Tinh sạch: A260/280 = 1.8 – 2.2

Ổn định: Cho kết quả ổn định trong 12 tháng (Nhiệt độ phòng. Proteinase K và Carrier RNA: -20°C). Cho độ lặp lại cao