TracePure™ Kít tách chiết DNA tổng số từ máu – TP0122.250

Đóng gói 01 hộp, Đủ tách chiết DNA tổng số, 250 mẫu