TracePure™ Kít tách chiết DNA tổng số từ máu – TP0122.050

Đóng gói 01 hộp, Đủ tách chiết DNA tổng số, 50 mẫu