TracePure™ Kít tách chiết DNA plasmid

Tinh sạch plasmid DNA từ dịch nuôi cấy E. coli quy mô phòng thí nghiệm

Mã sản phẩm: TP0222

  • Nhanh chóng : 30 phút
  • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8. Không tạp nhiễm gDNA và RNA.
  • Thu hồi cao : có thể đạt 25 µg
  • Ổn định : 12 tháng (Nhiệt độ phòng)
  • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường
  • ISO 13485