TraceDetect™ Kit phát hiện SARS-CoV-2 bằng qPCR

Liên hệ

Phát hiện sự hiện diện của virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm: dịch phết khoang miệng, dịch phết hầu họng, VTM, …