TraceBead™ Kít tách chiết DNA/RNA virus bằng hạt từ – TB0122.096-T

Liên hệ

Đóng gói 01 hộp, Đủ tách chiết 96 mẫu