TraceBead™ Kít tách chiết DNA/RNA virus bằng hạt từ – TB0122.096-K

Đóng gói 01 hộp, Đủ tách chiết 96 mẫu cho dòng máy Thermo Kingfisher