TraceBead™ Kít tách chiết DNA mẫu máu bằng hạt từ – TB0322.096-K

Đóng gói 01 hộp, Đủ tách chiết 96 mẫu cho dòng máy Thermo Kingfisher DNA Extractor