TraceBead™ Kít tách chiết DNA bộ gen vi khuẩn bằng hạt từ – TB0222.096-K

Đóng gói 01 hộp, Đủ tách chiết 96 mẫu cho dòng máy Thermo Kingfisher DNA Extractor