TracePure™ Kít tinh sạch DNA từ gel

TracePure™ Kít tinh sạch DNA từ gel (TP0322) cho phép tinh sạch DNA từ gel agarose sau khi điện di (trong TBE 1X hoặc TAE 1X)

Mã sản phẩm: TP0322

  • Nhanh chóng: 30 phút
  • Ổn định: 12 tháng (nhiệt độ phòng). Độ lặp lại cao
  • Thu hồi cao: 70 bp – 20 Kb
  • Vận chuyển: nhiệt độ môi trường
  • ISO 13485