TraceBead™ Kít tách chiết DNA/RNA virus bằng hạt từ

Tinh sạch DNA và RNA virus từ mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc dịch cơ thể khác (nước tiểu, dịch hầu họng, dịch sinh dục), mẫu máu toàn phần, mẫu bệnh phẩm nhiễm virus.

Mã sản phẩm: TB0122

  • Bán tự động/tự động
  • Tinh sạch : A260/280 ~1.8.
  • Thu hồi cao : có thể đạt 10 µg
  • Ổn định : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
    Riêng Proteinase K: 2 – 8o
  • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường
  • ISO 13485