TracePure™ Kít tách chiết DNA plasmid

TracePureTM Kít tách chiết DNA plasmid cho phép tinh sạch DNA plasmid từ sinh khối E. coli nuôi cấy ở quy mô phòng thí nghiệm

Mã sản phẩm: TP0222

  • Nhanh chóng : ~30 phút/12 mẫu
  • Tinh sạch : A260/280 > 1.7. Không tạp nhiễm gDNA và RNA.
  • Thu hồi cao : có thể đạt ~20 µg/1 mẫu
  • Ổn định : 12 tháng (Nhiệt độ phòng)
  • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường
  • ISO 13485