TraceBead™ Kít tách chiết DNA mẫu máu bằng hạt từ

 • Tinh sạch DNA tổng số từ mẫu máu, mẫu huyết thanh hoặc huyết tương.
 • Mã sản phẩm: TB0322
  • Bán tự động/tự động
  • Tinh sạch : A260/280 ~1.8.
  • Thu hồi cao : có thể đạt 10 µg
  • Ổn định : 12 tháng (Nhiệt độ phòng)
   Riêng Proteinase K: 2 – 8oC
  • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường
   Riêng Proteinase K: – 20oC
  • ISO 13485