TraceBead™ Kít tách chiết DNA bộ gen vi khuẩn bằng hạt từ

Tinh sạch DNA bộ gen từ dịch nuôi cấy vi khuẩn, khuẩn lạc, mẫu bệnh phẩm (bao gồm lao) trong huyết thanh, huyết tương hoặc dịch cơ thể khác (nước tiểu, dịch hầu họng, dịch sinh dục), mẫu máu toàn phần.

Mã sản phẩm: TB0222

  • Bán tự động/tự động
  • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
  • Thu hồi cao : có thể đạt 100 µg
  • Ổn định : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
    Riêng Proteinase K: 2 – 8oC, Lyzozyme: – 20oC
  • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường
    Riêng Proteinase K, Lyzozyme: – 20oC
  • ISO 13485