MEM – Minimum Essential Medium

  • Vô trùng: Đã lọc vô trùng tại 0.1um
  • Trạng thái: Chất lỏng
  • Bảo quản: 2-8°C
  • Thời hạn sử dụng: 48 tháng
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Đóng gói: 500ml/chai.