Giải pháp sản phẩm

Thiết bị
– Chuẩn bị mẫu
– Phân tích mẫu

Test kit và Thuốc thử
– Môi trường vận chuyển virus
– Serum
– Môi trường nuôi cấy tế bào
– Kháng sinh

Môi trường vi sinh
– Gamma Irradiated Prepared Media
– Injection vials and DIN bottles
– Broth Transfer Kit
– Bottled media
– Poured Culture Media Plates
– Broth Bags and Ampoules

Dụng cụ tiêu hao
– Túi dập mẫu vi sinh
– Đĩa nhựa petri

Sản phẩm nổi bật

Thiết bị

Test kit vaf Thuốc thử

Môi trường vi sinh

Dụng cụ tiêu hao

Giải pháp dịch vụ

Tin tức / sự kiện

Đối tác của chúng tôi